Still me here

Still me here

anh van o day ma, luon o day:))

Nho US da diet

when you have close people to talk to you daily directly, you write less to yourself on public social media.

my selfish best friend just got a hair cut lol. back to lovely guy thank god

my selfish best friend just got a hair cut lol. back to lovely guy thank god

One more day then Im done with farewell things
Next two more days then Im done with flights
Cheesy time is gonna end
cant wait to see what next is happening to my life!

a little bit change doesnt kill anybodeee

90s things I still like: flowers and postcards

hnay anh di lam may h ve? 12h
hnay anh mac so mi mau gi? ao ke xanh trang, sip blue ok :))

có mỗi lần cuối giúp nhau lại fail :)) éc. bye johnny, forever

còn có 10 ngày thôi đôi khi chỉ nhìn thấy mẩu tuyển dụng có vẻ hay là chỉ muốn bất chấp hết lao ra ngoài tự do mà sẽ còn nghèo lâu

tự đóng miêng mà dặn lòng sẽ tìm được chỗ đứng của mình, cố gắng cố gắng.